За политическите партии, пропуските в законите и морала

юни 16 2017
(0) коментара

Е, моето експозе няма да е толкова многопластово като онова за СПИН при котките, прайда и призива да сме повече българи, отколкото космополити. Тя ще е за едно от онези камъчета по пътя, които дори не катурват каруцата. Но някак все ни тресе като пътуваме по него…

През настоящата седмица в редовните комисии от общински съветници бе разгледано предложение на кмета на Русе, което ще бъде гласувано на сесията на Общински съвет Русе на 22.06.2017 г. Касае се за контролен лист № 550, линк към който публикувам тук:
https://drive.google.com/open?id=0B7DuZ-tvQCSxT0lUTmJYZXVoNk5vUHR6a2t6QjJyUGtIaHpN

След провеждането на парламентарни избори и обявяването на окончателните резултати от ЦИК, в зависимост от постигнатия резултат партиите имат право на някакво подпомагане от страна на централната и общинските администрации за развиване на дейността си. В случая става дума за претенция за получаване на помещения държавна или общинска собственост на преференциални наемни цени  за клубове на партии. Цитирам два члена от Закона за политическите партии, третиращи този въпрос:
Чл. 31. (1) Държавата и общините предоставят под наем на политическите партии, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, помещения за осъществяване на тяхната дейност.

(2) Помещения по ал. 1 могат да се предоставят и на партии, получили над едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори.

(3) Предоставянето на помещения на политически партии се извършва съгласно Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

Чл. 32 (1) Наемът на предоставените помещения е в размер на амортизационните отчисления, като към тях се добавят и експлоатационните разходи, ако има такива.

 (2) (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Предоставените помещения на политически партии не могат да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията.

 (3) Наемните правоотношения се прекратяват поради неплащане на наемната цена за повече от три месеца, поради системното неплащане в срок или при нарушение на ал. 2.

 

От настоящото предложение с КЛ 550 става ясно, че освен безспорно правоимащите в случая ГЕРБ, НФСБ, ВМРО, ДПС и ВОЛЯ, за партийни офиси са се наредили и ДБГ, СДС, ДСБ и АБВ. За да не ви затруднявам, съм обобщила и следната информация за последните парламентарни избори през март 2017 г:

1. ДБГ и СДС са част от Реформаторския блок, в чиито състав влизат още БЗНС и БНД. Тази формация  в предизборна коалиция с Глас народен получи 3,14%.
2. ДСБ са част от предизборната коалицият Нова република, в която влизат още Съюз за Пловдив и Българска демократична общност. Тази коалиция е получила на изборите 2,54%.
3. АБВ е участвала в коалиция с Движение 21 и са получили общо 1,59%.
Следите ли мисълта ми?

От една страна Законът за политическите партии не третира предизборните коалиции като политически субект, който следва да получи някаква помощ от държавата. Той се занимава единствено и само с политически партии като единици, евентуални носители на тези права.
От друга страна, случайно или нарочно, ЦИК не е разработила метод за изчисление на дяла на получените гласове от всяка една партия, участваща в предизборна коалиция. Дори ако приемем хипотезата (от добра воля, защото не е указана никъде!), че гласовете трябва да се разпределят пропорционално, получаваме следните резултати:

  1. Петимата участници в коалицията Реформаторски блок – Глас народен (в това число ДБГ и СДС) получават по 0,63%.
  2. Тримата участници в коалицията Нова република получават по 0,85%.
  3. 3. Двамата участници в коалицията АБВ – Движение 21 получават по 0,80%.

На комисията по Здравеопазване и социална политика повдигнах въпроса какво доказателство е приведено за наличието на повече от 1% от действително подадените гласове. Отговорът на служителката от общинска администрация беше: „От подписани декларации от представляващите партиите, подали заявления”. На комисията по Законност, обществен ред и сигурност отново подложих предложението на разискване, тъй като според мен тази декларация по никакъв начин не доказва наличието на повече от 1% от действително подадените гласове и удовлетворяването на изискването на тези партии да получат помещения под наем на преференциални цени е незаконосъобразно. Защото ако тези партии действително и доказуемо имат над 1% от действително подадените гласове, то те ще получават държавна субсидия. Но не я получават! Но пък ми беше любезно обяснено, че тъй като има пропуск в Закона за политическите партии, то подобна декларация го запълва…

Апропо, чл. 15, ал. 3 от Наредба 1 на Общински съвет Русе урежда перфектно този въпрос, а именно:

Чл. 15.(3)(изм. с Решение № 203/21.06.2012г) Отдаването под наем на помещения ЧОС на политически партии или коалиции, представени в Общински съвет-Русе, които не са участвали на последните парламентарни избори или са участвали, но не са получили над 1 %  от действителните гласове, се извършва по реда на тази наредба, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, по цени, определени в Наредба № 2 за начални  цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, приета от Общински съвет – Русе. Договорът се сключва за срока на мандата на общинския съвет.

 Предложих в решението да се посочи именно този член на Наредбата. От една страна няма неоспорими доказателства, че тези партии са минали 1%, дори обратното. От друга страна те няма да бъдат ограничени да осъществяват дейността си. И от трета – няма да бъде накърнен обществения интерес, а именно Община Русе напълно законно ще вкара в бюджета от тези наеми несравнимо по-високи суми, отколкото ако си затвори очите и увъртайки удовлетвори неоснователните искания на горецитираните политически партии.

И така, мили русенци (а смятам и граждани от много други краища на милата ни република!), политическите партии продължават да си въртят синджира и да си плетат заедно кошницата, независимо дали са в парламента или общинския съвет или извън тях, в опозицията или в управлението! Дават си една на друга, щото гарван гарвану око не вади. Пък и днес са от едната страна на тезгяха, утре от другата, ама все са около него. А вие, съдзавайки НПО, сдружение или друга организация, имаща право на такова държавно или общинско помещение при преференциален наем, не се чудете защо ви дават някакво на място, което дори не сте и подозирали, че съществува, и във вид, който не сте вярвали, че може да има. Защото хубавите помещения в централната част на града отдавна са разпределени. И договорите за тях се предподписват мандат след мандат… И пак, и пак!

А, и най-важното: когато дойдат избори, каквито и да е, не ме питайте за кого да гласувате. Тогава аз няма да ви отговоря, само ще ви припомня фактите, ако сте ги забравили. И със сигурност ще сте, защото в главата на един нормален човек не може да се побере размерът на тази наглост!