logopost

Глас Народен – Русе: Предложение за финансиране на социалните услуги

Дек. 02 2015
(0) коментара
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Мариета Волф
общински съветник в Общински съвет – Русе
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В периода от 01.05.2014 г. до 31.10.2015 г. Община Русе финансира социалните услуги „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ в „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж – Русе. За осигуряване на специализирани грижи на хора с увреждания и самотноживеещи лица бяха назначени 21 домашни помощници. За периода социални услуги са ползвали 84 потребители, като в края на периода потребителите са петдесет и шест.
Разкритото „Звено за услуги в домашна среда“ предостави социални услуги в период на устойчивост на реализиране на проект „Помощ в дома“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, който постави основите на „Звено за услуги в домашна среда“.
От 01.11.2015 г. „Звено за услуги в домашна среда“ временно е преустановило дейността си поради приключване на проекта и липса на финансови средства. Община Русе е разработила проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG05M9OP0001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ и е получила покана за подписване на споразумение, което ще се случи началото на декември. Финансиране по новия проект се очаква през месец март 2016 година.
За фонд работна заплата на наетите лица, извършващи дейностите по услугата, Община Русе е осигурявала ежемесечно средства в размер на около 8 200 лева за заплати, за осигуровки около 1 500 лева и за транспорт – около 500 лева. Тоест общият размер на средствата, необходими за функционирането на социалната услуга за един месец е около 10 300 лева.
С цел осигуряване нормални условия на живот на досегашните потребители на услугата, предлагам, Общински съвет – Русе да приеме декларация, с която ние, общинските съветници, заяваваме своето желание и готовност до 23 декември тази година, всеки от нас да дари сума в размер на едно месечно възнаграждение на Община Русе, която да изразходва набраните средства за продължаване услугите по проект „Звено за услуги в домашна среда“.
С оглед горното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам, Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе приема следната:
ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, общинските съветници от Общински съвет – Русе, с цел осигуряване нормални условия на живот на досегашните потребители на услугите по проект „Звено за услуги в домашна среда“, декларираме своето желание и готовност до 23 декември тази година, всеки от нас да дари на Община Русе сума в размер на едно месечно възнаграждение на общински съветник. Набраните по този начин средства желаем да бъдат използвани от Община Русе за продължаване услугите по проект „Звено за услуги в домашна среда“ за периода от месец декември 2015 година до месец февруари 2016 година.

Вносител:
/Мариета Волф/