СТАНОВИЩЕ от ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ относно Проект на ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование

Авг. 05 2021
(0) коментара

Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, с който се цели въвеждане на „политическа неутралност в учебния процес“, ограничава правата на учителите и възпитателите като граждани. Предложението за изменение на на чл.11, ал.2 от Закона, с което „се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност“, е в пълно противоречие с Конституцията на Република България.

Съгласно чл.6, ал.2 от Конституцията не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Ако идеята е била да се деполитизира образованието, то единственото изменение на текста на чл.11, ал.2 от Закона, следваше да бъде: (2) В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически, политически и/или религиозни доктрини.

Това е опит за създаване на нова политическа репресия от лицата, които потребяват властта в момента. Независимо, че се въвеждат изисквания за деполитизация на учители, специалисти и административни ръководители в образователната система, то контролът отново е политически, тъй като ръководния орган е Министерство на образованието и науката, който е силно политически обвързан с изпълнителната власт. А изпълнителната власт, винаги се употребява от политическите партии по един или друг начин.

В този смисъл, налице е едно политическо извращение – от една страна деполитизираме системата, а от друга страна я управляваме според волята на политическите субекти, съответно кадруваме чрез политически назначения.

Предложението следва да бъде прецизирано и дефинирано контретно, за да се определи какво точно се има предвид под „в системата на предучилищното и училищното образование“ – дали системата като цяло, с всички нейни съставни части или само и единствено по отношение на работния процес в системата.  Трябва да се дефинира и какво точно се има предвид под „политическа и партийна дейност“, за да не се окаже, че учителите неволно могат да нарушат закона заради няколко коментара по повод политическата ситуация в страната. Все пак, учениците са любознателни и се интересуват малко или много от политика, тъй като тя е част от обществения живот в страната.

Така направеното предложение ще доведе до „лов на вещици“ в учителските среди. Както добре знаем, голяма част от българските учители и педагогически специалисти са членове на политически партии, участват активно в политическия живот, именно заради експертизата им в сферата на образованието. Тяхната политическа активност допринася, до голяма степен, за законодателни инициативи и промени в действащата нормативна уредба.

Ако това предложение се приеме, съществува реалната възможност много голяма част от тези хора да загубят работата си, тъй като директорите на училища и детски градини ще използват текста, за да се мотивират при уволнения. Кой може да каже дали е редно един учител да споделя политически постове в социалните мрежи, при положение, че и учениците му могат да ги прочетат? При липсата на конкретика в текста, ще се наложи съдилищата да тълкуват правните норми и да ги прилагат при бъдещи правни спорове.

Този законопроект не е съобразен и с факта, че много учители и педагогически специалисти пряко участват в местната власт, като общински съветници. В момента, в който текстът бъде приет, те ще изпаднат в положение на несъвместимост и трябва да избират дали да продължат работата си като общински съветници или като учители и специалисти.

ПП Глас Народен категорично се противопоставя на опита за репресии над учителите и възпитателите, още повече, че точно това са хората, които пряко трябва да участват в създаването на нормативни актове, съответно пряко да участват в политическия процес на страната.

Текста на законопроекта може да видите тук